Fotogaléria / Albumy / Akcie v školskom roku 2014/15

Predmetové olympiády

Tento rok bol veľmi bohatý na výborné výsledky našich žiakov v predmetových olympiádach: zo slovenského jazyka a literatúry, matematickej, geografickej, dejepisnej, fyzikálnej, biologickej a technickej. Na slávnostnom ukončení školského roka boli odmenení knižnými odmenami.

Výsledky žiakov dosiahnuté na našej škole v predmetových olympiádach: viac...

KOMPARO 2014-15

Aj tento rok dostala naša škola ďalšie ocenenie od spoločnosti EXAM testing "ZŠ s MŠ v Imeli to s kvalitou vzdelávania myslí vážne". Potvrdzuje to aj svojou dobrovoľnou účasťou na projekte KOMPARO, v rámci ktorého sú periodicky testovaní žiaci základných a stredných škôl. Dňa 6. novembra 2014 zasadli do lavíc ôsmaci a deviataci, v máji 2015 zasadli štvrtáci a šiestaci, aby sa podrobili celoslovenskému skúšobnému testovaniu vedomostí z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry, fyziky a dejepisu (prírodovedy a vlastivedy - 4.roč.) a zisťujú sa aj ich všeobecné študijné predpoklady. Výsledky žiakov dosiahnuté na našej škole v porovnaní s celoštátnymi: viac...

Ocenenie najlepších riešiteľov olympiád v Komárne

23. júna sa konalo v Komárne na ZŠ Komenského tradičné vyhodnotenie najúspešnejších olympionikov okresu. Naši najúspešnejší boli:

Lajos Gyurosi (6.roč.) - 1. miesto v Dejepisnej olympiáde
Bianka Zacharová (7. roč.) - 1. miesto v Geografickej olympiáde v okreskom kole a 5. miesto v krajskom kole
Adriena Bažóová (7. roč.) - 2. miesto v Biologickej olympiáde
Karin Zacharová (9. roč.) - 3. miesto vo Fyzikálnej olympiáde v okresnom kole a úspešná riešiteľka v krajskom kole
Kristína Miškovičová (9. roč.) - 3. miesto v Biologickej olympiáde
BLAHOŽELÁME!

Jarný zber papiera

V dňoch 5. a 6. mája sa konal jarný zber papiera, do ktorého sa zapojilo 91 žiakov ZŠ a deti z MŠ. Separoval sa aj zber v triedach, prispeli aj učitelia. Spolu sme nazbierali 17 464,1 kg papiera, v priemere 111,13 kg na jedného žiaka. Ďakujeme všetkým zapojeným žiakom a rodičom a rodičom aj za pomoc pri organizácii. Výsledky si môžete pozrieť tu: viac...

Majstrovstvá kraja vo futbale dievčat

28. mája sa konali majstrovstvá Nitrianskeho kraja v malom futbale žiačok základných škôl Jednota futbal cup 2014/2015. Naše dievčatá vyhrali OK, takže postúpili a umiestnili sa na 2. mieste. BLAHOŽELÁME!

Majstrovstvá okresu v atletike

21.mája sa konali Majstrovstvá okresu v ľahkej atletike. Z desiatich zúčastnených sme získali 4 medaily:
1. miesto Karin Zacharová v hode loptičkou - postupuje na krajské kolo
2. miesto Tomáš Szucs v behu na 60 m
2. miesto Roderik Imrich v hode loptičkou
3. miesto Imrich Tóth v behu na 1000 m.
Blahoželáme!

Mladý záchranár

24. apríla sa pri mŕtvom ramene Váhu v Komárne konala súťaž mladých záchranárov CO. Našu školu reprezentovali siedmaci Vivien Tóthová, Vanda Wittichová, Juraj Sporný a šiestak Marian Vrábel. Umiestnili sa na 9. mieste z 15. družstiev.

Deň mlieka

19.5. sme uskutočnili rôzne akcie zamerané na Deň mlieka. Deti prisli oblečené v bielom tričku, na chodbe ich čakala nástenka s danou tematikou a na nej kvíz. Zábavnou formou si zopakovali, aké dôležité je denne konzumovať mlieko alebo mliečne výrobky.

Environmentálna prednáška

14.5. nás navštívili Rangeri z Gbeliec a zaujímavo a vtipne poučili našich žiakov o ochrane a pobyte v prírode.

Testovanie 9

15. apríla sa konalo celoslovenské testovanie vedomostí žiakov 9. ročníka v predmetoch matematika a slovenský jazyk a literatúra, ktorého sa zúčastnili aj naši deviataci.

Výsledky na našej škole sú nasledovné:

MATEMATKA: úspešnosť 58,95% (celoštátny priemer 52,68%) percentil školy: 73,74

SLOVENSKÝ JAZYK: úspešnosť 59,87% (celoštátny priemer 62,58%) percentil školy: 38,51

Deň narcisov

Deň narcisov je jediná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa koná už po 19-ty krát. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – 27.marca 2015 - zaplavia žlté narcisy a každý, kto si ich pripne na svoj odev, týmto gestom vyjadrí podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov zároveň pomôžete naakumulovať finančné prostriedky na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku. V našej dedine vyzbieralo 5 skupín dobrovoľníkov spolu 640,01 €. ĎAKUJEME!

Deň učiteľov

28. marca je na počesť učiteľa národov Jána Amosa Komenského vyhlásený za Deň učiteľov. My sme si ho v škole pripomenuli nástenkami a reláciou venovanou všetkým učiteľom.

Prednáška o Váhu a Deň vody

13.2. členovia občianskeho združenia Hell predviedli zaujímavú prednášku s prezentáciou na tému "Váh a jeho okolie". Oboznámili žiakov 4.- 9. roč. s tokom rieky, geografiou a históriou miest a okolia Váhu. Bola to hodnotne strávená hodina. Následne 22. marca sme si pripomenuli nástenkami a reláciou Deň vody.

Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo Hurbanovo

4. februára sa konalo obvodné kolo recitačnej súťaže. Do okresného kola postúpili: Michal Miškovič - 1. trieda, Peter Ilčík - 3. trieda, Kevin Zachar - 4. trieda a Vivien Tóthová - 7. trieda

Šaliansky Maťko

20. januára sa zúčastnili okresného kola súťaže Šaliansky Maťko v Komárne žiačky Laura Feketeová z 3. triedy, Vivien Šejliová zo 4. triedy a Laura Ilčíková zo 6. triedy. Konkurencia z okresu bola silná, Laura Feketeová a Laura Ilčíková získali čestné uznanie.

Hviezdoslavov Kubín

27. januára si 25 detí z ročníkov 1-4 meralo sily v recitácii poézie a prózy. Novinkou je, že súťažiť môžu už aj prváci. Svoju úlohu zvládli vynikajúco, nakoľko čítať ešte nevedia a napriek tomu sa viacerým podarilo postúpiť do obvodného kola. Výsledky školského kola si môžete pozrieť TU

KOMPARO

Aj tento rok dostala naša škola ďalšie ocenenie od spoločnosti EXAM testing "ZŠ s MŠ v Imeli to s kvalitou vzdelávania myslí vážne". Potvrdzuje to aj svojou dobrovoľnou účasťou na projekte KOMPARO, v rámci ktorého sú periodicky testovaní žiaci základných a stredných škôl. Dňa 6. novembra 2014 zasadli do lavíc ôsmaci a deviataci, v máji 2015 zasadli štvrtáci a šiestaci, aby sa podrobili celoslovenskému skúšobnému testovaniu vedomostí z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry, fyziky a dejepisu (prírodovedy a vlastivedy - 4.roč.) a zisťujú sa aj ich všeobecné študijné predpoklady. Výsledky žiakov dosiahnuté na našej škole v porovnaní s celoštátnymi: viac...

EXPERT geniality show

2. decembra sa už tradicne zapojili žiaci našej školy do vedomostnej súťaže EXPERT, ktorá spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém, ktoré si každý súťažiaci ľubovoľne zvolí spomedzi týchto ponúknutých tém: Spoločnosť kedysi a dnes (dejepis, občianska náuka, všeobecný rozhľad),Mozgolamy, Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia, chémia), Svetobežník (fyzická, politická a humánna geografia), Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy a trochu anglickej gramatiky). Dúfajme, že zvolené témy úspešne zvládli a budeme sa spolu tešiť z výsledkov

Svetový deň boja proti AIDS

Prvý decembrový deň je už od roku 1988 na celom svete venovaný boju proti AIDS. Jeho cieľom je upozorňovať ľudí na problém AIDS, zlepšiť ich vedomosti o tejto chorobe, jej šírení a najmä prevencii. Symbolom svetového dňa proti AIDS je červená stužka. Aj my sme si tento deň v škole pripomenuli pripnutými stužkami, reláciou a nástenkami.

Krajské kolo v bedmintone

14. novembra sa naši víťazi z okresného kola - Karin, Stella, Imrich a Juraj zúčastnili krajského kola v Šuranoch, kde dievčatá skončili na treťom mieste. BLAHOŽELÁME!

Výtvarná a spevácka súťaž

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko vyhlasila výtvarnú súťaž na tému bocian biely - Vták roka 2014, do ktorej sa zapojili svojimi prácami aj naši žiaci. Dom Matice slovenskej organizoval spevácku súťaž v speve slovenských ľudových piesní v Komárne, kde nás reprezentovali Karin Zacharová, ktorá sa umiestnila na 3. mieste a Bianka Zacharová, ktorá získala cenu poroty za hru na citere.

Jesenný zber papiera

V dňoch 5. a 6. novembra sa konal zber papiera, do ktorého sa zapojilo 103 žiakov ZŠ a deti z MŠ. Separoval sa aj zber v triedach, prispeli aj učitelia. Spolu sme nazbierali 20 410,9 kg papiera, v priemere 161,99 kg na jedného žiaka. Ďakujeme všetkým zapojeným žiakom a rodičom a rodičom aj za pomoc pri organizácii. Výsledky si môžete pozrieť tu: viac...

Majstrovstvá okresu v bedmintone

21. a 23. októbra sa na našej škole konali MO v bedmintone stredných a základných škôl. V kategórii ZŠ súťažilo 10 dievčenských a 9 chlapčenských družstiev. Víťazmi oboch kategórií sa stala naša škola. Dievčatá reprezentovali Karin Zacharová a Stella Kertészová a chlapcov Imrich Tóth a Juraj Sporný. Postúpili na krajské kolo, ktoré sa bude konať 14. 11. v Šuranoch. Blahoželáme a držíme im palce!

Jesenné obecné dni

17. - 19. 10. sa konali jesenné obecné dni, v rámci ktorých sa konala v škole výstava a prednáška na tému "Čo vieš o Európskej únii?", uskutočnila sa prehliadka zručnosti hasičov "Súťaž priateľstva" za účasti niekoľkých obecných DHZ a našich "plameňákov" a v rámci kultúrneho programu vystúpili aj naši tretiaci. Hlavným programom bol krst novej knihy o našej obci: Imeľ Obec ostrihomského arcibiskupstva.

Škôlkari na návšteve v škole

V týždni od 22. do 26. septembra sa konala na škole výstava ovocia a zeleniny, ktorú si prišli pozrieť aj naši škôlkari. Potom sa s prvákmi zahrali na ihrisku a v triede.

Cezpoľný beh

24. septembra sa zúčastnili naši žiaci cezpoľného behu v Komárne. Súťažili ako družstvá, aj jednotlivci. Imrich Tóth sa umiestnil na druhom mieste a postupuje do krajského kola, Karin Zacharová bola dvatásta. V družstvách boli chlapci na šiestom a dievčatá na desiatom mieste. BLAHOŽELÁME!

Dentálna hygiena

24. septembra navštívila prvákov a druhákov pani Poláková z RÚVZ Komárno, aby ich poučila o dentálnej hygiene. Premietla im aj dva filmy s danou tematikou. Bolo to veľmi poučné podujatie pre našich žiakov.

Výlet do Bratislavy

23.septembra šli tretiaci, štvrtáci, piataci a niekoľko šiestakov s pani učiteľkami na výlet do Bratislavy. Navštívili zrúcaniny hradu Devín a pozreli si predstavenie Mechúrik-Koščúrik v SND, ktoré sa im veľmi páčilo.